Podmioty powiązane

Na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800) za podmiot powiązany uznaje się:

  1. Gdy podmiot krajowy bierze udział w zarządzaniu lub ma udział w kapitale przedsiębiorstwem poza granicami Polski,
  2. Gdy podmiot zagraniczny bierze udział w zarządzaniu lub ma udział w kapitale podmiotu krajowego
  3. Ta osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bierze udział w zarządzaniu lub posiada udział w kapitale podmiotów krajowych i zagranicznych.