Ceny Transferowe – Krótki Przewodnik

Co to jest cena transferowa?

słowa kluczowe: ceny transferowe, ceny transakcyjne, ceny transferowe definicja

Cena transferowa lub też inaczej nazywane cena transakcyjna, to cena stosowana w przypadku, gdy towary lub usługi są sprzedawane między podmiotami powiązanymi. Szczególnym przypadkiem są podmioty w jednej grupie kapitałowej.

Ceny transferowe to jeden z najtrudniejszych aspektów administrowania podatkiem. Termin „ceny transferowe” jest ogólnie używany do opisania ceny, po której towary lub usługi są przekazywane między podmiotami w przedsiębiorstwie międzynarodowym (MNE). Ceny transferowe można wykorzystać do obniżenia zobowiązań podatkowych MNE, ale można je również wykorzystać do uniknięcia podatków, przenosząc zysk z krajów o wysokich podatkach do krajów o niskich podatkach.

Cena transferowa składnika wartości niematerialnych (takiego jak wiedza) jest zasadniczo oparta na jego wkładzie w dochód odbiorcy. Na przykład, jeśli spółka zależna przekazuje wiedzę, która generuje 1 milion dolarów przychodu dla jej firmy macierzystej, może pobrać 1 milion za tę wiedzę.

Ceny transferowe – funkcje

Funkcja podziału dochodu

Podmioty powiązane ze sobą, ustalając ceny transferowe, mają pewien margines swobody, który wpływa na planowanie podatkowe, co w konsekwencji wpływa na wysokość dochodu do opodatkowania.

Funkcja sterowania

Jest to wykonywanie czynności kontrolnych, planowania oraz koordynacji, które wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Ceny transferowe i podatki

Stosowanie odpowiedniej polityki cen transferowych, może znacząco wpłynąć na zobowiązania w podatku dochodowym przedsiębiorstw, szczególnie gdy członkami grupy są przedsiębiorstwa z krajów o różnorodnych systemach podatkowych.

Aby ograniczyć ryzyko przerzucania dochodów za pomocą cen transferowych, państwa nakładające wysokie zobowiązania podatkowe wprowadziły do swoich systemów uregulowania nakładające na przedsiębiorstwa obowiązek ustalania cen transferowych na poziomie zgodnym z cenami rynkowymi.

W większości krajów należących do OECD, przedsiębiorstwa są zobowiązane przygotowywać specjalną dokumentację, udowadniającą zgodność danej ceny transferowej z cenami rynkowymi.

Dokumentacja Cen Transferowych

Od 1 stycznia 2019r. obowiązuje nowelizacja, która wprowadza nowe progi w przypadku, których powstaje obowiązek sporządzania cen transferowych. Często w nomenklaturze możesz spotkać się ze sformułowaniem „limity cen transferowych 2021”:

 • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej
 • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej
 • 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej
 • 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji

W przypadku przekroczenia powyższych limitów należy wprowadzić dokumentację cen transferowych. Dokumentacja cen transferowych ta powinna zawierać:

 • opis transakcji zawierający analizę funkcji, ryzyk i aktywów,
 • opis podmiotu powiązanego,
 • analizę cen transferowych, w tym:
  • analizę porównawczą, czyli analizę danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji z nimi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi porównywalnymi do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych,
  • analizę zgodności, analizę wykazującą zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana w porównaniu z warunkami w przypadku podmiotów niepowiązanych,
 • informacje finansowe

Ceny Transferowy – Ustawy

Poczytaj Sobie Bloga dla Mężczyzn